Jigoku Gokuraku Maru

地獄極楽丸


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 045E8CD8 B95BF9459CF2366EE20A25D6EA67E9DE9DDC849F
PRG PAC-9Z-0 PRG 128k 170739CF 42E133C6E5C0D9EF60B652D77CD45785736C60AC
CHR PAC-9Z-0 CHR 128k 14789120 5D649AE518735BF8F9E2F324FC241E2DCEECEA4B