Tenkaichi Bushi: Keru Naguuru

ケルナグール


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 5397E80B 42334307B843D411501150CD6B9E968364636C62
PRG 128k 910CC30F D272F60626EFB8436D260C4760ADE1C58C4CD074
CHR 64k 3E3F7381 2F7ECC52950900C5C019208C4738507845039B0E