Hiryuu no Ken II: Dragon no Tsubasa

飛龍の拳Ⅱ ドラゴンの翼


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 74663267 1B9047410F521A570F5A8189609D65736FE632AC
PRG CBF-H2-0 PRG 128k F98EE444 11C4B930E744AD07FC773E44479AD4615238FD44
CHR CBF-H2-0 CHR 128k FB2AF2EE 330953E49DB2971F7A930523109E539D8F25034A