Karakuri Kengouden: Musashi Road: Karakuribito Hashiru!

からくり剣豪伝 ムサシロード


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR 9D9A4A26 4125D36CB2F1B9CFC48B5E37008A69114A7FAD8F
PRG SHI-98-0 PRG 128k 1170392A B525D6DF6AE01FB1A73BE987C19AD286ACFEF307
CHR SHI-98-0 CHR 128k 0475DA0B DC15427793F8B2B9CC7ABD9811F93E21A4CC5273