Youkai Douchuuki

妖怪道中記


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR C811DC7A F181DA5FFC76442A92662869C495E6CE2E34970D
PRG NAMCOT YD PRG 128k 17421900 5FDA17F7D44A1529924156C5A2983F9F7D6C765E
CHR NAMCOT YD CHR 128k 0229471A C6B78113A4F338C23D49670B081470EBDC31F977

Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR C811DC7A F181DA5FFC76442A92662869C495E6CE2E34970D
PRG 128k 17421900 5FDA17F7D44A1529924156C5A2983F9F7D6C765E
CHR 128k 0229471A C6B78113A4F338C23D49670B081470EBDC31F977

Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR C811DC7A F181DA5FFC76442A92662869C495E6CE2E34970D
PRG 128k 17421900 5FDA17F7D44A1529924156C5A2983F9F7D6C765E
CHR 128k 0229471A C6B78113A4F338C23D49670B081470EBDC31F977