Mito Koumon II: Sekai Manyuu Ki

水戸黄門Ⅱ 世界漫遊記


Type Name Size CRC32 SHA1
PRG+CHR CA24A1A2 1693D06C9142DE5230ACF766F62FEBFF144A7370
PRG 128k 371E771C 10C69145A1C3A0810E90B982F642B47B458B64B1
CHR 128k B5B0B704 105E9F59BE43D1062819AC27BE536723AF2568FA